GEAUTOMATISEERDE POORTEN

GEAUTOMATISEERDE POORTEN Een toegangspoort tot een bedrijf moet ook op een gecontroleerde manier toegang verschaffen tot diverse personen. Automatisering is dan bijna ook een must. We maken bij het automatiseren van industriële poorten dan ook een onderscheid tussen het openen van de poort op een gemotoriseerde wijze, en de toegangscontrole. Geautomatiseerde poorten kunnen immers op diverse manieren geactiveerd worden, van heel eenvoudige manieren tot heel geavanceerde toegangscontrolesystemen. Van een simpele sleutel, bediening vanuit een bewakersloge, met afstandsbediening, toegangscontrole met cijferklavieren, tot RFID-badges en tijdsregistratie. Ook parlofonie, videofonie en camerabewaking dragen bij tot een veilige toegang tot uw bedrijf. Wij werken voor u een geschikte oplossing uit in functie van uw wensen en behoeften. AUTOMATISATIE POORTEN – AUTOMATISCHE BEDIENING VAN DRAAIPOORTEN EN SCHUIFPOORTEN. Poorten kunnen op verschillende manieren geautomatiseerd worden, afhankelijk of het om een draaihekken (opendraaiende poort) gaat, of om een schuifhekken. We maken dan ook onderscheid tussen draaihekopeners en schuifhekopeners. DRAAIHEKOPENERS Vrijwel alle geautomatiseerde poorten werken op een veilige laagspanning van 12V of 24V, naargelang het model. De poort wordt bediend door een elektromotor of hydraulisch systeem, afhankelijk van de kracht welke nodig is om uw poort op een vlotte manier te openen. De bovengrondse draaihekopeners kunnen gebruik maken van een gewone enkelvoudige arm of een knikarm. Aandrijvingen met een knikarmbeweging kunnen voor bijna elke moeilijke toepassing worden aangewend. Poortcenter beschikt over een ruime keuze geautomatiseerde poortopeners voor draaipoorten voor residentieel en industrieel gebruik, welke uiteraard ook geschikt zijn voor de toegang tot appartementencomplexen. Zij zijn geschikt voor poorten met enkele of dubbele vleugels. De zware modellen kunnen zelfs gebruikt worden voor poorten tot 7 meter! Draaihekopeners kunnen ook ondergronds netjes weggewerkt worden. Deze poortopeners zijn geschikt voor poorten voor residentieel gebruik en voor appartementencomplexen en kunnen poorten aansturen met een maximum lengte van bijna 4 meter en een gewicht tot 800 kg. SCHUIFHEKOPENERS Voor het automatisch openen van schuifhekken wordt gebruik gemaakt van discrete openers met motorreductie en tandwielsysteem op laagspanning. Bij een schuifpoort moet minder kracht worden uitgeoefend, zodat poorten met een gewicht tot max.2200 kg probleemloos kunnen worden bediend. Uiteraard zijn ook deze poortopeners geschikt voor residentieel en industrieel gebruik. EUROPESE NORMEN VOOR EEN MAXIMALE VEILIGHEID Poortcenter levert poortopeners welke voldoen aan de Europese normen. Elk type opener beschikt voor een beknellingsbeveiliging en de nodige detectoren en eindeloopschakelaars, naargelang het model. In geval een obstakel wordt gedetecteerd wordt de beweging automatisch omgedraaid, waarbij ook een noodstop ingebouwd is wanneer het probleem aanhoudt. In geval van een stroomonderbreking kan de poort mechanisch ontgrendeld worden, wat uiteraard standaard met een sleutel is beveiligd. De meeste modellen kunnen ook van een oplaadbare noodbatterij worden voorzien. Het afstellen van de poort is heel flexibel dankzij instelbare parameters voor de open- en sluittijd van de poort, een instelbare pauze, de kracht waarmee de poort bediend wordt, het automatisch afremmen op het einde van de openings- en sluitingscyclus en een zogenaamde Soft Start. Bovendien beschikken heel wat modellen over een zelflerend programma waarmee het instellen van deze parameters in een mum van tijd kan worden uitgevoerd. De bediening van uw poort gebeurt met afstandsbediening, vanaf een controlepaneel of codeklavier of een combinatie van deze systemen. Ook complexere toegangscontrolesystemen met bvb. naderingsdetectie en identificatie zijn mogelijk. PROFESSIONELE PLAATSING, AANSLUITEN EN AFSTELLEN VAN UW GEAUTOMATISEERDE POORT Onze plaatsingsteams hebben jarenlange ervaring. Zij zorgen er voor dat uw geautomatiseerde poort vakkundig wordt geplaatst en dat de poortopeners netjes worden bevestigd of ingebouwd.[:fr]UTOMATISATION DES PORTAILS – FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DES PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS. Les portails peuvent être automatisés de différentes façons, selon qu’ils soient de type battant (tourniquet) ou coulissant. Nous faisons donc la distinction entre les automatismes pour portail battant et les automatismes pour portail coulissant. AUTOMATISME POUR PORTAIL BATTANT Pratiquement tous les portails automatisés fonctionnent sur une basse tension de sécurité de 12V ou 24V, selon le modèle. Le portail est équipé d’un moteur électrique ou d’un système hydraulique, selon la puissance nécessaire pour une ouverture rapide de votre portail. Les automatismes apparents pour portail battant utilisent un bras unique, simple ou articulé. Les systèmes utilisant un mouvement de bras articulé peuvent être d’application dans presque toutes les situations difficiles. Poortcenter dispose d’une large sélection d’automatismes pour portail à usage résidentiel et industriel, lesquels sont également appropriés pour l’accès à des complexes d’appartements. Les automatismes sont prévus pour des portails à simple ou double vantail. Les modèles les plus puissants peuvent être utilisés pour manœuvrer des portails mesurant jusqu’à 7 mètres! Les automatismes pour portail battant peuvent également être discrètement dissimulés sous terre. Ces automatismes sont adaptés à un usage résidentiel et pour l’accès à des complexes d’appartements. Ils assurent le fonctionnement de portails mesurant jusqu’à 4 mètres de long et pesant jusqu’à 800 kg. LES AUTOMATISMES POUR PORTAIL COULISSANT Pour l’ouverture automatique des portails coulissants, on utilise un matériel discret avec réduction de moteur et système d’engrenages sur basse tension. L’effort exercé est moins important pour un portail coulissant, et ces automatismes peuvent manœuvrer sans problème des portails pesant jusqu’à 2200 kg. Ces automatismes conviennent également pour un usage résidentiel et industriel. NORMES EUROPÉENNES POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE Poortcenter livre des automatismes conformes aux normes européennes. Chaque type d’appareillage est équipé d’une sécurité anti-écrasement, ainsi que des détecteurs et interrupteurs de fin de course nécessaires selon le modèle. Lorsqu’un obstacle est détecté, le mouvement s’inverse automatiquement, et un arrêt d’urgence y est intégré si le problème persiste. En cas de coupure de courant, le portail peut être déverrouillé mécaniquement au moyen d’une clé selon la procédure standard. La plupart des modèles peuvent également être équipés d’une batterie de secours rechargeable. Le réglage du portail est très flexible, grâce aux paramètres ajustables du temps d’ouverture et de fermeture du portail, de la durée de pause, du degré de force utilisé pour la manœuvre du portail, du freinage automatique en fin de cycle d’ouverture et de fermeture, et d’un Soft Start. De plus, bon nombre de modèles sont équipés d’un programme d’auto-apprentissage qui permet l’installation de tous ces paramètres en un minimum de temps. Le portail sera actionné par télécommande, à partir d’un panneau de contrôle, d’un clavier à code, ou d’une combinaison de ces différents systèmes. D’autres systèmes de contrôle d’accès, plus complexes, sont également possibles : détection de proximité, identification, etc. PLACEMENT, CONNEXION ET RÉGLAGES PROFESSIONNELS DE VOTRE PORTAIL AUTOMATISÉ Nos équipes de placement comptent des années d’expérience. Ils veillent à ce que votre portail automatique soit installé de manière professionnelle, et que les automatismes soient parfaitement fixés ou encastrés.